Čo je saldokonto - definícia, výklad pojmu, vysvetlenie, príklady použitia.

Saldokonto je evidencia, v ktorej sa evidujú obvykle pohľadávky alebo záväzky voči obchodnému partnerovi (firme, osobe, štátu, úradu, zamestnancovi a pod.) prípadne prijaté alebo poskytnuté preddavky. Môže byť použité aj na sledovanie iných vzťahov v závislosti od informačného systému, v ktorom sa saldokonto nachádza. Saldokonto nie je jediná evidencia, v informačnom systéme je saldokont zväčša niekoľko a každé slúži na iný účel.

Vo všeobecnosti sa saldokonto snaží sústrediť priebeh t.j. vznik, stav a zánik nejakej (peniazmi vyjadrenej) veličiny sledovanej hlavne v čase a iných dimenziách, ktorými sú obchodný partner, typ aktivity alebo obchodnej činnosti, článok organizačnej štruktúry firmy, cudzia mena, predávaný produkt a podobne.

Pohľad do saldokonta nám povie:

-         kto nám koľko dlhuje

-         komu koľko dlhujeme my

-         kto, koľko, kedy nám mal zaplatiť ale doteraz nezaplatil (pohľadávky po splatnosti)

-         komu, koľko, kedy sme mali zaplatiť my ale doteraz sme nezaplatili (záväzky po splatnosti)

-         aké preddavky (zálohy) sme poskytli

-         aké preddavky sme prijali

-         ako (akými platbami) bola uhradená faktúra

-         akými faktúrami bol vyúčtovaný preddavok (záloha)

-         aký bol stav všetkých hore uvedených vecí k istému dátumu v minulosti

 

Doklad sa do saldokonta dostane za základe zaúčtovania. V podvojnom účtovníctve sa doklad účtuje na rôzne analytické účty. Pokiaľ je niektorý analytický účet označený ako sledovaný v saldokonte vykonáva sa súčasne so zápisom na tento analytický účet aj zápis do saldokonta. Súčasťou účtovného zápisu je párovací symbol, čo je zväčša číselný údaj v rozsahu od 0 do 20 až 30 číslic. Číselný preto, lebo banky (bankové softvéry) akceptujú v kolónke variabilný symbol často iba číslice.

 

Párovacím symbolom je najčastejšie:

·         variabilný symbol v prípade faktúry

·         číslo služobnej cesty ak sa saldokonto používa na evidenciu pohľadávok voči zamestnancom pri poskytnutých zálohách na služobné cesty

·         číslo poistnej udalosti ak sa saldokonto používa na evidenciu pohľadávok voči poisťovni

 

Pokiaľ sa teda na základe zaúčtovania faktúry dostala do saldokonta suma, ktorú sme nášmu zákazníkovi faktúrovali, vznikla v saldokonte pohľadávka. K nej sa neskôr na základe zaúčtovania bankového výpisu (pohybu na bankovom účte) pridá suma, ktorú uhradil zákazník. Táto suma by mala mať rovnaký variabilný symbol ako mala naša faktúra. Ak je navyše suma platby rovnaká ako suma faktúry, hovoríme, že párovací symbol sa spároval, pohľadávka zaniká a vypadáva zo saldokonta. Nie doslovne, iba prestane byť zobrazovaná v rôznych zostavách čerpajúcich údaje zo saldokonta. Pre potreby pohľadu do histórie ju ukážu iné, na to určené zostavy. (Zväčša majú v názve pojem vypárované položky saldokonta.) V praxi je možné, že faktúra je uhradená na viackrát a preto je zápisov v saldokonte s rovnakým párovacím symbolom viac. Takisto sa môže stať, že je suma faktúry čiastočne uhradená a čiastočne kompenzovaná (započítaná) s inou pohľadávkou (zápornou pohľadávkou = dopbropisom) alebo so záväzkom. Takýto zápis do saldokonta vznikne zväčša na základe interného účtovného dokladu, ktorým sa účtuje zápočet. A napokon častý prípad je, že suma faktúry už bola uhradená skôr a to prijatou zálohou. Suma prijatej zálohy zväčša figuruje v saldokonte prijatých preddavkov pod variabilným (párovacím) symbolom zálohovej (proforma) faktúry. Pomocou účtovného dokladu sa vykoná vyúčtovanie prijatého preddavku t.j. zápis do saldokonta prijatých preddavkov, ktorým zaniká (vysporiada sa, vyúčtuje sa, vypáruje sa) preddavok a súčasne zaniká alebo sa aspoň znižuje pohľadávka zápisom do saldokonta pohľadávok.

 

Vhodným zobrazením údajov (rôzne zostavy, ktoré poskytuje informačný systém) zo saldokonta sa dá:

 

-         rozdeliť pohľadávky/záväzky podľa účtovných stredísk (oddelení, divízií, filiálok či iného členenia firmy)

-         rozdeliť pohľadávky/záväzky jedného obchodného partnera podľa typu aktivít, ktoré s ním máme

-         rozdeliť pohľadávky/záväzky podľa cudzej meny

-         zistiť platobná disciplína zákazníka (ako v priemere mešká s platbami)

 

Zo stavu saldokonta priamo vyplývajú kurzové rozdiely (kurzové zisky, kurzové straty), ktoré sa zaúčtovávajú do nákladov resp. výnosov.

 

 

príklad saldokonta/zostavy pohľadávok (zostava je skrátená, celkové súčty dole nemôžu sedieť):

 

Ing. Milan Máčaj CENTRIX APPLICATIONS
Všetky položky saldokonta partnera, prepočítané 01.07.2010, 11:19:20

príklad saldokonta pohľadávok


Skratka saldokonta:Poh
Názov partnera:Odberateľ č.1

Evid.

Číslo dokladu

Pár. symbol

Dátum

Splatnosť

MD

DAL

MD (CM)

DAL (CM)

Mena

OP

311-1 Odberatelia

Odberateľ č.1 s.r.o. , 00034

OdbF

900006

900006

09.04.2009

23.04.2009

73,02

0,00

73,02

0,00

EUR

centrix.sk

Ban

TB9001

900006

23.04.2009

0,00

73,02

0,00

73,02

EUR

centrix.sk

73,02

73,02

73,02

73,02

0,00

0,00

OdbF

900013

900013

15.12.2009

29.12.2009

146,04

0,00

146,04

0,00

EUR

centrix.sk

Ban

TB9001

900013

28.12.2009

0,00

146,04

0,00

146,04

EUR

centrix.sk

146,04

146,04

146,04

146,04

0,00

0,00

OdbF

900015

900015

31.12.2009

25.01.2010

73,02

0,00

73,02

0,00

EUR

centrix.sk

suma za partnera:

94 639,16

94 420,10

94 639,16

94 420,10

 

 

219,06

219,06

 

 

 

... ... ... ...

 

suma za účet 311-1:

195 389,16

195 170,10

195 389,16

195 170,10

 

 

219,06

219,06

 

 

suma za saldokonto:

195 389,16

195 170,10

195 389,16

195 170,10

 

 

219,06

219,06

 

 

 

Pokiaľ máte záujem, prihláste sa do informačného systému centrix na stránke www.centrix.sk a vyskúšajte si vytvoriť faktúru, nahrať bankový výpis alebo pokladničný doklad a pozrite sa ako sa pohľadávka v saldokonte ukazuje. Nemusíte sa registrovať, môžete použiť prihlasovacie informácie: meno: test, heslo: test.

 

Informácie uvedené na tejto stránke vznikli na základe sledovania užívateľov internetu, ktorí prišli na stránky www,centrix.sk náhodne pri vyhľadávaní slova saldokonto cez vyhľadávač google s cieľom podať výklad tohto pojmu.

 

Výklad pojmu saldokonto je urobený tak ako ho používa informačný systém centrix a nemusí sa zhodovať s názorom iných. Milan Máčaj, macaj@centrix.sk, www.centrix.sk, 1.7.2010