Informačný systém centrix

Systém pozostáva zo 4 hlavných modulov: Obchodné agendy, Ekonomika, Stav spoločnosti a Správa systému.

Obchodné agendy

sú hlavným modulom systému, ktorý sa člení ďalej na jednotlivé agendy:

Odberateľské objednávky

Agenda slúži na evidovanie prijatých objednávok od zákazníkov. Obsahom objednávky sú zväčša produkty evidované v číselníku produktov a môžu to byť aj voľne písané položky. Obsah objednávky môže byť rezervovaný na sklade/skladoch. V takom prípade nie je možné vydať tovar evidovaný na objednávke inak ako vytvorením skladového dokladu (výdajka, dodací list, prevodka) predpísaným postupom z danej objednávky. Tovar sa tak automaticky odrezervuje a vznikne doklad, ktorým je zo skladu vydaný. K objednávke je možné evidovať preddavok a ľahko vytvoriť pokladničný doklad pre príjem hotovosti do pokladne. Na agendu nadväzujú zostavy ukazujúce nevybavené objednávky a plne zarezervované objednávky.

Odberateľské faktúry

Evidencia vystavených faktúr zákazníkom. Obsahom faktúry sú produkty z číselníka produktov alebo voľne písaný text. Faktúru je výhodné vytvárať z predtým zaevidovanej objednávky alebo skladového dokladu (dodací list, výdajka) ale nie je to povinné. Je možné jednoducho prihlásiť sa do systému prejsť do evidencie faktúr a vystaviť faktúru "ručne". Faktúry sú po zápise okamžite zaúčtované a zaradené na daňové priznanie DPH. Obsahujú záložku s prehľadným saldokontom t.j. prehľadom úhrad prípadne zápočtov so záväzkami. Ak používate na svoje financovanie faktoring je možné pohľadávky z faktúry postúpiť na faktoringového partnera pričom sa automaticky (bez asistencie účtovníčky, na pár klikov) vytvára účtovný doklad, ktorý spôsobí, že pohľadávka bude evidovaná na inom partnerovi s odkazom na pôvodného dlžníka. Na evidenciu odberateľských faktúr nadväzuje veľa zostáv sledujúcich pohľadávky v module stav spoločnosti.

Zálohové odberateľské faktúry

Evidencia vystavených zálohových faktúr obsahovo podobná bežným vystaveným faktúram. Neúčtujú sa, je možné však na každej zálohovej faktúre vidieť jej úhrady (prijaté preddavky). Jednoduchým spôsobom je možné zo zálohovej faktúry vytvoriť riadnu (vyúčtovaciu) faktúru. Rovnako ako u odberateľských objednávok je možné obsah zálohovej faktúry rezervovať na sklade a jednoduchým spôsobom vytvoriť pokladničný doklad pre príjem zálohy v hotovosti. Na evidenciu nadväzujú viaceré zostavy prijatých preddavkov.

Provízne prípady inkasovaných provízií

Agenda, ktoré vám poslúži v prípade ak pôsobíte ako sprostredkovateľ a máte nárok na províziu za uskutočnený obchod medzi dodávateľom a zákazníkom, ktorého mu sprostredkujete. Evidujete si jednotlivé prípady, základy a percentuálne sadzby z týchto základov a výhodne vystavujete "provízne faktúry".

Daňové doklady k prijatým preddavkom

Na tvorbu a evidovanie daňových dokladov, ktoré musia byť vystavené a zaslané zákazníkovi v zmysle zákona o DPH, ak nie je prijatý preddavok vyúčtovaný do 15 dní od jeho prijatia. Tieto doklady sa automaticky účtujú a zaraďujú na daňové priznanie DPH. Súvisiace riadne (vyúčtovacie) faktúry je možné zviazať s týmito daňovými dokladmi k prijatým preddavkom aby sa DPH na vyúčtovacej faktúre korektne počítala a zaraďovala na daňové prizannie DPH.

Dodávateľské objednávky

Agenda pre evidovanie vlastných (nákupných) objednávok. Užívatelia systému centrix zväčša využívajú túto evidenciu na tvorbu kúpno predajných zmúv na tovar evidovaný v číselníku tovaru.

Dodávateľské faktúry

Bežná evidencia došlých faktúr. Samotnú faktúru a jej obsah môže evidovať alebo účtovníčka alebo osoba bez znalosti účtovníctva. Systém obsahuje tzv. náhrady analytických účtov t.j. slovné "aliasy" k analytickým účtom. Napríklad: účtovníčka alebo správca systému zaeviduje pre účet 501-01 (spotreba materiálu) náhradu účtu s názvom "kancelárske potreby" alebo "drobné príslušenstvo počítačov" a následne si asistentka pri zaevidovaní dodávateľskej faktúry vyberie niektorú z týchto náhrad. Potom je dodávateľská faktúra automaticky zaúčtovaná a zaradená na správne daňové priznanie DPH. Účtovníčka má samozrejme možnosť preveriť zaúčtovanie došlých faktúr, ktoré zaevidoval niekto iný a má prehľad, ktoré došlé faktúry takto skontrolovala a ktoré ešte nie. Súčasťou kontroly môže byť zamknutie prislúchajúceho účtovného dokladu čo spôsobí, že bez jej zásahu už nemôže nikto faktúru v systéme zmeniť alebo vymazať.

Zálohové dodávateľské faktúry

Podporná evidencia pre evidovanie došlých zálohových platieb. Výhodná je vtedy ak očakávame, že nami poskytnuté zálohy nebudú do 15 dní vyúčtované a dodávateľ pošle daňový doklad k zálohe a následne faktúru s DPH zníženou o DPH na spomínanom daňovom doklade.

Daňové doklady k poskytnutým preddavkom

Agenda k zálohovým dodávateľským faktúram podľa predchádzajúceho bodu. Tieto daňové doklady sú automaticky účtované, zaraďované na daňové priznanie DPH a riadne došlé faktúry je možné s týmito daňovými dokladmi spárovať aby bol odpočet DPH na daňovom priznaní korektný.

Colné doklady

Evidencia "Jednotných colných deklarácií" pri dovoze tovaru z krajím mimo Európskej únie. Eviduje sa tu vyrubené clo colnicou, ktoré je potrebné štátu zaplatiť. Doklady sú automaticky účtované a záväzky z titulu vyrubeného cla môžu byť evidované spolu s ostatnými záväzkami prípadne podľa nastavenia účtov oddelene.

Hlásenia Intrastat

Agenda pre tvorbu hlásení Intrastat. Pokiaľ na dokladoch ako sú dodacie listy (, ktorými dodávate tovar do zahraničia) a príjemky (, ktorými prijímate dovážaný tovar zo zahraničia) vypĺňate v záložke "štatistické údaje" potrebné kolónky, môžete hlásenie Intrastat jednoduchým spôsobom zostaviť a získať do podoby XML súboru, ktorý vám prijme na svojom portáli colná správa.

Evidencia partnerov

Základný číselník firiem a osôb. Obsahuje rýchly pohľad na pohľadávky a záväzky voči tomuto partnerovi ako aj prijaté/poskytnuté preddavky. Dôležité je nastavenie jazyka, v ktorom sa tlačia doklady pre tohoto partnera. Informačný systém centrix vznikol primárne pre zahraničný obchod.

Evidencia produktov

Číselník produktov, ktoré sa používajú v objednávkach, faktúrach a skladových dokladoch. Produktom je tovar alebo služba. U každého je možné evidovať viacero cien, rôzne predajné merné jednotky, názvy produktov v cudzích jazykoch. Súčasťou pohľadu na produkt je záložka ukazujúca predaj daného produktu, stav na skladoch a aktuálne rezervácie na skladoch.

Sklady a skladové karty

Agenda pre pohľad na stav skladu. Systém používa metodiku priemerných cien pre oceňovanie zásob. Pri každek skladovej karte vidieť okamžite jej pohyby. Zápisom skladových dokladov ako je príjemka, výdajka, prevodka a dodací list sa údaje skladovej karty okamžite prepočítavajú. Systém si dosledne stráži výpočet priemernej ceny a obmedzuje užívateľovi voľnosť pri opravách skladových dokladov čo môže byť pre niekoho nevýhoda a pre niehoho prednosť.

Dodacie listy

Evidencia dodávok tovaru a služieb zákazníkom. Obsahom dodacieho listu sú produkty z číselníka produktov, ktoré sú ihneď po zápise odpísané zo stavu skladu vo svojej priemernej cene a dodací list je automaticky zaúčtovaný. Systém nevyžaduje aby sa skladová evidencia používala. Klient systému môže používať len objednávky a fakturáciu pokiaľ nie je pre neho evidencia skladových zásob zaujímavá.

Príjemky

Agenda pre evidovanie prijatého tovaru na sklad. Obsah príjemiek je automaticky účtovaný a stavy skladových kariet sa okamžite aktualizujú.

Výdajky a Prevodky

Agenda pre evidovanie výdajov tovaru zo skladu resp. na preskladnenie tovaru medzi dvoma skladmi.

Ekonomika

je modulom systému, ktorý rieši financie a účtovníctvo a člení sa na nasledovné agendy:

Kurzy cudzích mien

Kurzové lístky sú v systéme centrix automaticky denne bez zásahu užívateľa načítavané zo stránok Európskej centrálnej banky a v agende Kurzy cudzích mien sú do každej databázy v systéme ukladané.

Bankové výpisy

Evidencia slúži na zachytávanie a účtovanie pohybov na bankových účtoch firmy. Ručné zadávanie pohybov je doplnené importom bankových výpisov v elektronickej podobe. (K 1.9.2011 sú to XML importy bankových výpisov Internet Bankingu Tatrabanky a Business Bankingu VÚB. Pohyby na účte je možné identifikovať a spárovať s pohľadávkami alebo záväzkami hlavne na základe variabilného symbolu platby. Podobne ako v dodávateľských faktúrach je možné aby užívateľ, ktorý nemá znalosti účovania nahrával bankové výpisy a používal tzv. náhrady analytických účtov, ktoré umožnia ľahko udržiavať aktuálne zostavy pohľadávok, záväzkov resp. preddavkov a ponechať zaúčtovanie ostatných "komplikovanejších" pohybov na účtovníčku, ktorá nemusí byť priamo zamestnancom danej firmy a môže do databázy pristupovať cez internet. Na evidenciu bankových výpisov nadväzuje číselník vlastných bankových účtov, ktorý definuje základné informácie o účte, jeho počiatočný stav a umožňuje prehľadne zobraziť pohyby (príjmy a výdavky) na bankových účtoch.

Pokladničné doklady

Evidencia pokladničných dokladov zachytáva pohyby hotovosti. Doplnená je zoznamom pokladní, v ktorom je možné vytlačenie pokladničnej knihy a zobrazenie príjmov resp. výdajov v hotovosti. V prípade valutových pokladní je možné v systéme zapnúť používanie priemerného kurzu, ktorým sa potom do národnej meny prepočítavajú výdaje podobne ako sú priemerné ceny tovaru.

Zápočty pohľadávok a záväzkov

Na jednoduché zaevidovanie dohody o zápočte pohľadávok a záväzkov s obchodným partnerom slúži práve táto agenda. Výsledkom zaevidovaného zápočtu je účtovný doklad, ktorý správne spáruje pohľadávku a záväzok bez potreby znalostí účtovania.

Saldokontá

Saldokontá sú kľúčovou evidenciou systému centrix. Odzrkadľujú hlavne pohľadávky, záväzky a preddavky ale ich použitie je univerzálnejšie. Bližšie sa saldokontu venuje stránka čo je saldokonto. Pri väčších firmách saldokonto postupne narastá, niektoré zostavy sa stávajú neprehľadné. Systém centrix tieto problémy rieši pomocou archívu saldokonta, čo znamená, že vypárované položky za užívateľom určené obdobie je možné "odsunúť do archívu" prípadne ich kedykoľvek z archívu naspäť vziať. Výsledkom je rýchlejšie spracovanie a prehľadnejšie zostavy.

Karty majetku

Základná evidencia majetku firmy. Umožňuje tvorbu odpisov v zmysle zákova o dani z príjmov.

Účtovné doklady

Agenda zobrazujúca všetky účtovné doklady systému, ktoré vznikli zo zdrojových dokladov ako sú faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy ako aj interné účtovné doklady. Účtovné doklady vznikajú zo zdrojových dokladov automaticky na základe predkontácií zadávaných v agende Druhy dokladov. V systéme centrix je možné účtovný doklad uzamknúť (deje sa tak automaticky pri akomkoľvek zásahu do dokladu) a následne už nie je možné zdrojový doklad modifikovať ani vymazať.

Účtovný denník

Jedná sa o jednoduchý pohľad na položky účtovných dokladov, z ktorého je možné vytvoriť zostavu Účtovný denník.

Kniha analytickej evidencie

Pre každé účtovné obdobie existuje v systéme centrix kniha analytickej evidencie, čo je vlastne zoznam analytických účtov so svojími počiatočnými stavmi, obratmi a zostatkami. Na tomto mieste je možné uvidieť všetky účtovné zápisy na daný účet t.j. pohyby na analytickom účte. Analytický účet je možné označiť ako sledovaný v saldokote a všetky účtovné zápisy na tento účet budú v Saldokonte zobrazované.

Daňové doklady

Evidencia daňových dokladov, ktoré podobne ako účtovné doklady vznikajú automaticky aby sa ich pomocou dalo zostaviť daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty prípadne súhrnný výkaz DPH. Na evidenciu nadväzuje dôležitá zostava Kniha daňových dokladov DPH, pomocou ktorej sa kontroluje správnosť čísiel na daňovom priznaní DPH.

Daňové priznania DPH

V tejto evidencii automaticky vznikajú a prepočítavajú sa každou zmenou zdrojového dokladu daňové priznania, ktoré môžu byť mesačné alebo štvrťročné. Daňové priznanie je možné uzamknúť a následne už nie je možné modifikovať ani mazať doklady, ktoré sa na ňom vyskytujú.